بایگانی برچسب: پیشگیری از اعتراضات

پیشگیری از اعتراضات- چطور جلوی هرگونه اعتراضی را بگیرم؟

پیشگیری از اعتراضات

آیا پیشگیری از اعتراضات مهم است؟ شرط می بندم از زمانی که این کار را شروع کرده اید فقط یک سری مخالفت ها و اعتراض های مشخص را شنیده اید. طبیعی است که فروشنده ها جواب های نه و اعتراضات زیادی بشنوند. یکی از مهمترین مهارت هایی که باید بدست آورید مهارت نه شنیدن است. […]