بایگانی برچسب: هدف

بی هدفی آفت جامعه کار ایرانی

بی هدفی

بی هدفی وهدف نداشتن این روزهای مردم کشور عزیزمان ، مسِئله بسیار جدی و مهمی است که باید بررسی و آسیب شناسی گردد. به ظاهر دلیل هایی از قبیل نداشتن اطلاعات کافی ، نداشتن زمان و … برای توجیه این ماجرا وجود دارد ولی به راستی با کمی تفکر متوجه می شویم، چنین نیست. آمار […]