بایگانی برچسب: زبان بدن

زبان بدن – دانلود رایگان دستور العمل نحوه خواندن زبان بدن

زبان بدن

می خواهید با قدرت زبان بدن آشنا شوید؟ دستهایش می لرزید، دارد دروغ می گوید. نگاهش را می دزدد، حتما دارد دروغ می گوید. کف دست هایش دیده نمی شود، دارد چیزی را پنهان می کند. این موارد قسمتی از کارگاه های زبان بدنی است که روزی خود من هم در آنها شرکت می کردم. […]