بایگانی برچسب: خرید نداریم

خرید نداریم! اصرار نفرمایید!

خرید نداریم

آیا لازم است به تابلوی خرید نداریم ، اصرار نفرمایید، توجه کنیم؟ بر اساس محصولی که دارید، شرکتی که در آن کار می کنید و ارزشی که ارائه می دهید، پاسخ به این سوال متفاوت است. بعضی مواقع نباید توجه کنید. بعضی مواقع باید همان لحظه محل را ترک کنید. خود من با این تابلو […]