کارگاه حضوری استراتژی موفقیت

۴۹,۰۰۰تومان ۱۹,۰۰۰تومان

موفقیت چیست؟

باور های اشتباه در مورد موفقیت ؟

استراتژی موفقیت رمز اصلی موفقیت افراد

هدف گذاری استراتژیک

دلایل عدم موفقیت

باور های اشتباه درمورد موفقیت

سبد مهارتی : وجه تمایز افراد موفق

کارگاه حضوری استراتژی موفقیت

۴۹,۰۰۰تومان ۱۹,۰۰۰تومان